รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 115


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 115
ลงวันที่
04 สิงหาคม 2563
เรื่อง
แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ