ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 137


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 137
ลงวันที่
18 กันยายน 2563
เรื่อง
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด