รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 139


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 139
ลงวันที่
17 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ