รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 143


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 143
ลงวันที่
13 กันยายน 2564
เรื่อง
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ