รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 146


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 146
ลงวันที่
23 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ