รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 147


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 147
ลงวันที่
23 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ