รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 149


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 149
ลงวันที่
23 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ของกรมการขนส่งทางบก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ