รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 171


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 171
ลงวันที่
19 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ