รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 182


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 182
ลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ประกาศกรมศิลปากร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ