รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 183


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 183
ลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ. 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ