ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 188


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 188
ลงวันที่
08 ธันวาคม 2563
เรื่อง
การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด