ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 191


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 191
ลงวันที่
17 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ขอเชิญร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด