รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 198


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 198
ลงวันที่
24 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งใหม่
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ