ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 56


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 56
ลงวันที่
14 มีนาคม 2566
เรื่อง
การสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด