ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 66


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 66
ลงวันที่
20 มีนาคม 2566
เรื่อง
ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด