รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 8


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 8
ลงวันที่
14 มกราคม 2564
เรื่อง
ขอความร่วมมือแจ้งการปิดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์ของอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ