รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 96


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 96
ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ