รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 99


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 99
ลงวันที่
02 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ