รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว.196


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว.196
ลงวันที่
24 ธันวาคม 2563
เรื่อง
เปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ