รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว100


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว100
ลงวันที่
27 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
แจ้งเปลี่ยนชื่อส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ