รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว1


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว1
ลงวันที่
05 มกราคม 2564
เรื่อง
คำสั่งกระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ