รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว156


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว156
ลงวันที่
30 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 และพิธีสมโภชกุฏิรับรองผู้บริหารระดับสูงฯ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ