รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว3


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว3
ลงวันที่
07 มกราคม 2564
เรื่อง
ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขธิการวุฒิสภาแห่งใหม่
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ