รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 105


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 105
ลงวันที่
13 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอบอกบุญงานทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ