ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/199


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/199
ลงวันที่
30 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ขอความร่วมมืองดการเข้าอวยพรปีใหม่ 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด