ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/3445


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/3445
ลงวันที่
29 มิถุนายน 2564
เรื่อง
การจัดกลุ่มข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด