ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/4803


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/4803
ลงวันที่
13 กันยายน 2564
เรื่อง
การประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด