ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/934


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/934
ลงวันที่
30 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเทศกาลหยุดต่อเนื่อง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด