ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/951


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/951
ลงวันที่
05 มกราคม 2564
เรื่อง
ขอให้มีการกำกับ ควบคุมข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด