ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/ว.239


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/ว.239
ลงวันที่
07 กันยายน 2564
เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด