ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/ว.62


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/ว.62
ลงวันที่
01 มีนาคม 2565
เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก