ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/11235


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/11235
ลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก