ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/1953


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/1953
ลงวันที่
09 มิถุนายน 2564
เรื่อง
การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก