ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/2652


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/2652
ลงวันที่
18 มีนาคม 2563
เรื่อง
มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก