ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/3626


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/3626
ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก