ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/5799


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/5799
ลงวันที่
20 มิถุนายน 2565
เรื่อง
เปลี่ยนแปลงเวลารับสมัครกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด