รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0404/595


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/595
ลงวันที่
01 กันยายน 2563
เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ