รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0404/6737


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/6737
ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ