ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/7789


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/7789
ลงวันที่
18 สิงหาคม 2563
เรื่อง
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาการเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณของผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก