ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/782


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/782
ลงวันที่
27 มกราคม 2564
เรื่อง
รับสมัครเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก