ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/7842


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/7842
ลงวันที่
15 สิงหาคม 2565
เรื่อง
แจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก