ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/7932


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/7932
ลงวันที่
16 สิงหาคม 2565
เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก