ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/8176


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/8176
ลงวันที่
13 กันยายน 2564
เรื่อง
แจ้งกำหนดการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด