ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/8336


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/8336
ลงวันที่
14 กันยายน 2563
เรื่อง
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด