รายละเอียดหนังสือ กท 0404/8724


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/8724
ลงวันที่
01 กันยายน 2565
เรื่อง
แจ้งยุติการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ กรณีประสบสาธารณภัย (ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ