ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/9120


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/9120
ลงวันที่
13 กันยายน 2565
เรื่อง
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด