รายละเอียดหนังสือ กท 0404/9693


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/9693
ลงวันที่
28 กันยายน 2565
เรื่อง
ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ