รายละเอียดหนังสือ กท 0405/2


ต้นเรื่อง
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0405/2
ลงวันที่
18 มกราคม 2564
เรื่อง
ขอส่งแบบสัญญาที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเวียนแจ้งให้ทราบ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ