รายละเอียดหนังสือ กท 0405/263


ต้นเรื่อง
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0405/263
ลงวันที่
18 มกราคม 2564
เรื่อง
ขอส่งสำเนาร่างสัญญาจ้างผู้ให้บริการศูนย์ กทม. 1555 ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบแล้วเพื่อเวียนแจ้งให้ทราบ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ