รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0405/4106


ต้นเรื่อง
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0405/4106
ลงวันที่
29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การเผยแพร่เอกสารบทความด้านวิชาการกฎหมาย
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ